Uslovi korišćenja Internet portala eKlinika.rs

UPOZORENJE:

Pristupanjem i registracijom na internet portal www.eklinika.rs, podrazumeva se da prihvatate ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), te da dajete svoj pristanak i da ste izričito saglasni sa odredbama ovde sadržanim, kao i da ste upoznati sa činjenicom da će vas sadržaj ovih Uslova obavezivati.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste to učinili u slobodnoj volji, bez pretnje, prinude ili zablude, pri čistoj svesti, sposobni za rasuđivanje, bez negativnih uticaja na svest i rasuđivanje nastalih usled mentalne bolesti, mentalnog hendikepa, intoksikacije, upotrebe lekova ili bilo kog zdravstvenog ili drugog problema koji se može odraziti na sposobnost rasuđivanja, te se odričete prava da dati pristanak pobijate po bilo kom osnovu.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste stariji od 18 godina.

Ukoliko ne prihvatate ili niste saglasni sa Uslovima ovde iznetim, nemojte koristiti ovaj internet portal i internet stranicu.

Sve informacije date na ovom internet portalu služe isključivo kao okvirni savet i uputstvo i ne predstavljaju zamenu za profesionalni pregled, medicinski savet, procenu ili negu od strane medicinskog osoblja. Svi saveti dati putem ovog internet portala ne predstavljaju profesionalne medicinske savete, te je neophodna konsultacija sa lekarom ili drugim medicinskim radnikom radi uspostavljanja tačne dijagnoze i prepisivanja potrebne terapije. U slučaju da sumnjate na medicinski problem ili bolest, neophodno je da bez odlaganja kontaktirate lekara ili drugog medicinskog radnika.

Svaki podatak koji pošaljete ili napišete na Internet portalu www.eklinika.rs koristi se za pomoć drugim korisnicima koji istražuju iste ili slične zdravstvene probleme, tako da svaki podatak koji postavite na ovaj Internet portal može biti pretražen preko internet pretraživača.

• Ni u kom slučaju nemojte zanemariti ili odlagati posetu lekaru ili traženje medicinskog saveta usled nečega što ste pročitali na internet portalu www.eklinika.rs.

• Nemojte uzimati lekove, dodatke ishrani niti druga medicinska i nemedicinska sredstva, bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom ili drugim medicinskim radnikom.

• Svako oslanjanje na informacije dobijene putem ovog internet portala odvija se isključivo na sopstvenu odgovornost.

• Administracija portala www.eklinika.rs zadržava pravo da promeni odabranog lekara BEZ OBAVEŠTENJA KORISNIKA ukoliko lekar kojeg je korisnik odabrao nije u mogućnosti da odgovori na pitanje.

Preambula:

Internet portal www.eklinika.rs je specijalizovan za pružanje usluga fizičkim licima, odnosno namenjen posredovanju između fizičkih lica kojima je potreban medicinski savet ili lekarska pomoć, sa jedne strane i zdravstvenih ustanova, odnosno klinika, kliničkih centara, opštih i specijalnih bolnica i zdravstvenih radnika i saradnika, sa druge strane, koji su specijalizovani za pružanje takve vrste usluga.


Ugovorne strane

Internet klinika: privredno društvo Internet klinika d.o.o. Beograd, ul. Savski nasip br. 7, matični broj: 21086061, PIB: 108880157, vlasnik internet portala www.eklinika.rs.

Zdravstvena služba: čine je (1) zdravstvene ustanove i privatna praksa; (2) zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici koji zdravstvenu delatnost obavljaju u zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključene ugovore o poslovnoj saradnji sa Internet klinikom.

Korisnik: fizičko lice, korisnik internet portala www.eklinika.rs. Korisnik može biti registrovan i koristiti korisničko ime i lozinku radi pristupa portalu, ili koristiti portal (sa ograničenim pristupom) bez registracije. Ovi Uslovi jednako obavezuju i registrovane i neregistrovane Korisnike.


Usluge posredovanja

Internet klinika pruža isključivo usluge posredovanja, odnosno omogućava komunikaciju između Zdravstvene službe i Korisnika kome je potreban medicinski savet.

Internet klinika ne snosi nikakvu odgovornost za izbor zdravstvene ustanove, zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika sa kojim Korisnici komuniciraju u cilju dobijanja medicinskog saveta. Uloga Internet klinike ograničena je na omogućavanje rada internet portala www.eklinika.rs i ostvarivanje mogućnosti komuniciranja između Korisnika i Zdravstvenih službi.

Internet klinika ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje medicinskih radnika i drugih saradnika i za sadržaje koje isti postavljaju na Internet portalu u odgovorima na postavljena pitanja Korisnicima, u okviru datih medicinskih saveta i saveta druge vrste.

Informacije koje Internet klinika prenosi na Internet portalu www.eklinika.rs pružaju se isključivo sa ciljem davanja okvirnog saveta i uputstva i ni u kom slučaju ne predstavljaju zamenu za temeljan profesionalni medicinski savet i uspostavljanje dijagnoze u klasičnom lečenju. Prilikom donošenja odluke o korišćenju određene terapije i/ili lekova ili drugih medicinskih sredstava, neophodno je da prethodno konsultujete lekara i drugog kvalifikovanog medicinskog radnika koji će uspostaviti dijagnozu i potvrditi ili izmeniti preporučenu terapiju.


Korišćenje internet portala www.eklinika.rs

Svojom registracijom na internet portal www.eklinika.rs stupate u ugovorni odnos sa Internet klinikom. Kompletan sadržaj ovog internet portala je zaštićen sa stanovišta autorskog prava i svaka neovlašćena upotreba bilo kog dela može predstavljati povredu autorskog prava i prava intelektualne svojine.

U određenim zemljama pristup Internet portalu www.eklinika.rs može biti nezakonit u celini ili u delu i to za određena ili sva lica. Pristupanje Internet portalu www.eklinika.rs vrši se na sopstvenu odgovornost i obaveza je lica koja mu pristupaju da poštuju zakon kojii važi u toj državi.


Kontakt

Sva pravna komunikacija u vezi ovih Uslova mora biti upućena:

privrednom društvu Internet klinika d.o.o. Beograd
Ul. Savski nasip br. 7
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Internet klinika je obavezna da svu mejlovnu, pisanu i telefonsku korespodenciju obavlja putem mejl adrese, telefonskog broja i adrese prebivališta ostavljene od strane Korisnika. U slučaju ostavljanja pogrešnih kontakt podataka za korespodenciju, Internet klinika ne odgovara za gubitak informacija i/ili nemogućnost slanja određenog obaveštenja.


Ostali uslovi korišćenja

Internet klinika će svakom korisniku omogućiti pristup svom profilu nakon unošenja korisničkog imena i lozinke. Korisnik može da, u bilo koje vreme, prati svoja evidentirana plaćanja, odnosno da vidi istoriju uplata, trenutno raspoloživi kredit kao i istoriju trošenja sredstava. U slučaju nemogućnosti pristupa internet portalu www.eklinika.rs, Internet klinika odgovara u skladu sa odeljkom 12.

Korisnik se obavezuje da podatke za pristup svom profilu (korisničko ime, lozinka) čuva na sigurnom mestu i tretira ih kao strogo poverljive. Korisničko ime i lozinka se ne smeju otkrivati trećim licima. Pristupne podatke Korisnik može da, u bilo koje vreme, promeni putem internet stranice: www.eklinika.rs (Login-deo). Dozvoljena je samo jedna registracija korisnika.

Korisnik je dužan da, nakon što sazna da su njegovi podaci za pristup internet portalu www.eklinika.rs zloupotrebljeni, bez odlaganja o tome obavesti Internet kliniku radi blokiranja pristupa njegovom korisničkom nalogu. Nakon blokiranja pristupa, Korisniku će, putem pošte, SMS-a ili e-maila, biti dostavljeni izmenjeni pristupni podaci. Za štetu koja bude pričinjena Korisniku usled neovlašćene upotrebe njegovih pristupnih podataka, Internet klinika će odgovarati jedino u skladu sa odeljkom 12.

Pojedini delovi i načini korišćenja internet portala www.eklinika.rs mogu biti uređeni relevantnim imperativnim propisima, uključujući ali neograničavajući se na dalje navedene odredbe.

Korisnici koriste internet portal www.eklinika.rs na sopstvenu odgovornost i Internet klinika ne može biti i nije odgovorna za direktnu, posrednu, slučajnu štetu ili izmaklu dobit koja proizilazi iz ili je na bilo koji način povezana sa internet portalom www.eklinika.rs, internet sajtovima kojima se pristupa sa internet portala www.eklinika.rs i/ili sadržajima ili informacijama koje su na njemu postavljene. Jedini i ekskluzivni pravni lek za nezadvoljstvo korišćenjem ovog internet portala je prestanak njegovog korišćenja.


Zaštita podataka o ličnosti

Internet klinika će, kao odgovorno lice za obradu podataka o ličnosti, obrađivati podatke o ličnosti Korisnika u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, pri čemu će ih naročito prikupljati, skladištiti, koristiti, skenirati, čuvati, menjati, kopirati, prenositi, otkrivati i umnožavati samo u obimu u kome je to potrebno za funkcionisanje internet portala www.eklinika.rs.

Sve podatke prikupljene od strane Korisnika Internet klinika će koristiti isključivo za omogućavanje pružanja najboljeg medicinskog saveta Korisnicima od strane Zdravstvenih službi. Korisnici su slobodni da samostalno odluče da li će prilikom registracije ostaviti sve ili samo neke od traženih podataka o ličnosti.

Sve zahteve u vezi sa dobijanjem informacija o podacima o ličnosti, zahteve za izmenom i/ili brisanjem podataka o ličnosti, Korisnik može uputiti direktno Internet klinici.

Internet klinika koristi međunarodno priznatu tehnologiju u cilju zaštite podataka Korisnika od neovlašćenog pristupa. Za bezbednost podataka koji se prenose putem interneta, Internet klinika je odgovorna samo u smislu odeljka 12.

Saglasnost u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti – mogućnost opoziva u bilo koje vreme: Korisnik ovim putem izjavljuje da je saglasan, uz pravo da saglasnost opozove u bilo kom trenutku, sa tim da Internet klinika prikuplja njegove lične podatke (i to: ime i prezime, adresu stanovanja, zanimanje, JMBG, status, pol, datum rođenja, broj bankovnih računa, naziva banaka gde se ti računi nalaze, IBAN i BIC, e-mail adresu, poštansku adresu, broj(eve) telefona, kilograme, informacije o oboljenjima, sklonost ka alergijama, korišćene terapije) te da koristi te podatke za sastavljanje personalizovanih informacija. Korisnik izjavljuje da je saglasan da poveri Internet klinici obradu ovde navedenih ličnih podataka, kao i da je saglasan da svi podaci o njemu postanu sastavni deo njegovog elektronskog zdravstvenog kartona koji će se nalaziti na internet portalu www.eklinika.rs.

Korisnik ima pravo da ovde datu saglasnost opozove u bilo koje vreme, i to u pisanoj formi ili putem e-mail adrese office@eklinika.rs. Pisani opoziv se može poslati poštom na sledeću adresu: Internet klinika d.o.o. Beograd, ul. Savski nasip br. 7, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija.

Radi prilagođavanja internet portala www.eklinika.rs željama korisnika Internet klinika prati kolačiće (Cookies) na računaru korisnika. Cookies su tekstualne datoteke koje se smeštaju na hard disk računara korisnika. Koriste se za skladištenje korisničkih imena, lozinki i podešavanja, i personalizuju stranicu u skladu sa skonostima Korisnika. Oni se koriste kako bi sadržaj ponude prilagodili individualnim željama i prikupljaju nelične informacije kao što su: internet strane koje Korisnici posete i linkove koji su posećeni. U svakom pretraživaču internet strana (browser) postoji mogućnost brisanja kolačića.

Otvaranjem korisničkog naloga i registracijom na internet portal www.eklinika.rs smatra se da je Korisnik u celosti pročitao, razumeo i da je saglasan sa ovim odeljkom o zaštiti podataka o ličnosti, te da daje svoj pristanak i saglasnost za prikupljanje ličnih podataka i njihovu obradu u svrhu, na način i od strane privrednog društva Internet klinika, kako je gore navedeno.


Cena

Za pružanje usluge posredovanja između Korisnika i Zdravstvenih službi, Korisnici su obavezni da Internet klinici plate naknadu u iznosu od neto 300,00 RSD (i slovima: tri stotine dinara) i to putem (1) sms uplate (2) gotovinske uplate na šalteru banke ili (3) platne kartice. O svim provizijama i dodatnim troškovima poznatim Internet klinici, Korisnici će biti obavešteni pre same uplate, neuključujući troškove provizije banaka i pošte koje je uplatilac dužan da snosi prilikom plaćanja. Korisnici imaju pravo da koriste kredit čim isti bude evidentiran na Internet portalu www.eklinika.rs bilo za trenutna, bilo za buduća plaćanja. Korisnik može u bilo koje vreme pratiti svoja evidentirana plaćanja, odnosno imati pregled istorije uplata, trenutno raspoloživog kredita kao i istoriju trošenja sredstava.

Internet klinika ne snosi odgovornost za kvalitet medicinskog saveta koji je dobijen od strane Zdravstvenih službi, te Korisnici neće imati pravo na povraćaj novca u slučaju nezadovoljstva sadržajem saveta koji je dobijen na ovakav način.

U slučaju da u roku od 24h od momenta postavljanja pitanja Korisnik ne primi odgovor od strane medicinskog radnika kome je pitanje upućeno, Korisnici su ovlašćeni da prigovor upute na mejl adresu korisnici@eklinika.rs ili na kontakt telefon +381 11 209 6795.


Zabrana postavljanja protivzakonitih sadržaja

Zabranjeno je postavljanje ili slanje preko internet portala www.eklinika.rs protivzakonitih, pretećih, pornografskih ili drugih sadržaja koji su zakonom zabranjeni. Prethodno definisana zabrana ne znači istovremeno i postojanje obaveze pregleda sadržaja postavljenih na Internet portalu www.eklinika.rs od strane Internet klinike, ali istovremeno ovlašćuje Internet kliniku da izvrši brisanje zabranjenog sadržaja.


Pristupanje internet stranicama sa internet portala www.eklinika.rs

Linkovi koji su postavljeni na internet portalu www.eklinika.rs koji vode prema drugim internet stranicama se tu nalaze samo radi informisanja korisnika i Internet klinika nije pregledala, niti je odgovorna za sadržaje tih internet stranica. Shodno prethodnom, Internet klinika ne reklamira niti preporučuje Zdravstvene službe niti njihove internet stranice, kao ni bilo koje usluge niti proizvode koji se eventualno nalaze na predmetnim internet stranicama. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj od tih internet stranica, radite to na sopstveni rizik.


Bezbednost

Internet klinika koristi sve potrebne tehničke i organizacione mere, kao i mere unutrašnje bezbednosne kontrole i bezbednosne kontrole podataka, radi zaštite Korisnika i Zdravstvene službe protiv slučajnog gubitka ili promene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, ili protivpravnog korišćenja postavljenih podataka i informacija.

Komunikacija između Zdravstvenih službi sa jedne strane i krajnjih korisnika sa druge strane je omogućena i održava se u skladu sa najvišim standardima. Korisnici i Zdravstvene službe su, sa svoje strane, odgovorni za sigurnost uređaja sa kojih pristupaju internet portalu www.eklinika.rs.


Neovlašćena upotreba

Internet portal www.eklinika.rs je namenjen i služi jedino uspostavljanju komunikacije između Krajnjih korisnika i Zdravstvenih službi. Pretraživači su slobodni da informaciju o postojanju i upućivanju na ovaj internet portal postavljaju kao rezultat pretrage. Neisključujući prethodno navedeno, bez pisane dozvole Internet klinike nije dozvoljena upotreba, kopiranje, praćenje, prezentovanje i/ili preuzimanje bilo kog sadržaja ili informacije, softvera ili usluga dostupnih na Internet portalu www.eklinika.rs radi vršenja bilo koje komercijalne aktivnosti ili za bilo koju drugu komercijalnu svrhu.


Korišćenje istinitih identifikacionih podataka

Korisnici su obavezni da koriste svoje istinite identifikacione podatke prilikom registracije na internet portalu www.eklinika.rs.

Ograničenje od odgovornosti

• Internet klinika nije odgovorna za informacije, medicinske ili bilo koje druge vrste saveta, pitanja, materijale i/ili bilo kakve druge vrste usluga ili sadržaja (u daljem tekstu: „sadržaj“) datih putem internet portala www.eklinika.rs od strane zdravstvenih službi ili korisnika. Zastupnici, zdravstveni radnici i/ili zdravstveni saradnici zdravstvenih službi, odnosno zdravstvene službe, i korisnici ostaju u potpunosti odgovorni za sadržaj postavljen na internet portalu www.eklinika.rs. internet klinika zadržava pravo da ukloni sadržaj zabranjen zakonom ili ovim uslovima korišćenja u slučaju samostalnog otkrivanja takvog sadržaja ili ukoliko na isti bude upozorena.

• Sadržaj internet portala www.eklinika.rs je rezultat isključivo usluge posredovanja, kako je gore navedeno, te je sadržaj medicinskih saveta od strane zdravstvenih službi i pitanja krajnjih korisnika, postavljen bez ikakvih korekcija od strane internet klinike i bez bilo kakvih garancija. Internet klinika se izričito odriče od bilo kakve odgovornosti za sadržaj, kvalitet, karakter, upotrebljivost, adekvatnost i stručnost datih medicinskih ili drugih saveta. svi saveti dobijeni na internet portalu www.eklinika.rs su isključivo informativne i načelne prirode, nemaju profesionalni karakter i ne mogu zameniti uzimanje anamneze i dijagnostiku izvršenu prilikom individualne posete zdravstvenim službama.

• Internet klinika ne pruža nikakvu garanciju za medicinske radnike i saradnike koji pružaju informacije i odgovore na internet portalu www.eklinika.rs. Internet klinika ne pruža zvaničnu preporuku niti daje zvanično odobrenje za lekare i/ili medicinske ustanove čiji se profili nalaze na internet portalu www.eklinika.rs. krajnji korisnici jedini snose odgovornost za izbor zdravstvenog radnika kome će se obratiti prilikom traženja saveta. internet klinika ne garantuje za tačnost kvalifikacija i/ili akreditacija zdravstvenih radnika i saradnika navedenih na internet portalu www.eklinika.rs.

• Internet klinika će postupajući u skladu sa najvišim profesionalnim standardima u delatnostima privrednih društava koje se bave posredovanjem nastojati da obezbedi pouzdan i celovit odgovor u definisanom roku na svako postavljeno pitanje od korisnika, te će nastojati da održava internet portal www.eklinika.rs dostupnim, stabilnim i sigurnim. Internet klinika je ovlašćena da izvrši promene internet portala www.eklinika.rs bez obaveštavanja zdravstvenih službi i korisnika. prenošenje informacija putem internet portala www.eklinika.rs vrši se putem sredstava koji u mnogim slučajevima mogu biti nedostupni usled razloga koji su izvan kontrole i nadležnosti internet klinike, te internet klinika nije odgovorna za takvo kašnjenje, neuspeh, prekid i/ili nepravilnosti u prenosu podataka i/ili informacija putem internet portala www.eklinika.rs.

• Sve informacije i savete zdravstvenih radnika koji su dati preko internet portala www.eklinika.rs treba smatrati kao smernice i uputstva a ne kao krajnje preporuke za preduzimanje konkretnih radnji i/ili tretmana i/ili terapija. internet klinika ne može garantovati kompletnost i tačnost objavljenih informacija. Korišćenjem ovog internet portala preuzimate rizik da te informacije mogu biti nepotpune ili netačne ili da možda neće zadovoljiti vaše potrebe ili zahteve.

neograničavajući prethodno navedeno, internet klinika nije odgovorna za (1) tačnost, pouzdanost, potpunost, ispravnost ili trajnost sadržaja, softvera, teksta, grafika, linkova ili komunikacija uskladištenih na ili dobijenih putem internet portala www.eklinika.rs i (2) poštovanje pozitivnih propisa u bilo kom pravnom sistemu u vezi mogućnosti korišćenja internet portala ili otkrivanja informacija koje su sadržane na internet portalu www.eklinika.rs.

internet klinika odgovara jedino za štetu koju pričini korisniku nemarno ili usled grube nepažnje.

Jednostrani raskid ugovornog odnosa od strane Korisnika

Korisnik ima pravo da, u bilo koje vreme, raskine ugovorni odnos sa Internet klinikom. U slučaju raskida ugovornog odnosa Korisnik nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava.


Reklamacija

Svaki Korisnik može uložiti reklamaciju na funkcionisanje internet portala www.eklinika.rs u bilo koje vreme. Reklamacija se dostavlja u pisanoj formi na adresu Internet klinika d.o.o. Beograd, ul. Savski nasip br. 7, ili putem elektronske pošte na sledeću e-mail adresu: korisnici@eklinika.rs. Internet klinika će ispitati reklamaciju i obavestiti Korisnika o ishodu najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.


Prava intelektualne svojine

Vizuelni ili grafički znakovi koji se nalaze na internet portalu www.eklinika.rs su registrovani žigovi Internet klinike i njena intelektualna svojina. Nije dozvoljena neovlašćena upotreba vizuelnih ili grafičkih znakova koji se nalaze na ovom internet portalu.


Odustanak od ugovora

Korisnik nema pravo odustanka od ugovora zaključenog sa Internet klinikom ukoliko je po uplati sredstava iz odeljka 6. ovih Uslova korišćenja primio odgovor na pitanje upućeno izabranom zdravstvenom radniku ili saradniku.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnik daje izričitu saglasnost da u slučaju prijema odgovora na pitanje od zdravstvenog radnika ili saradnika gubi pravo na odustanak od ugovora zaključenog sa Internet klinikom.


Delimična ništavost

U slučaju da bilo koja odredba ovih Uslova bude oglašena ništavom, nezakonitom ili nesprovodivom takva odredba će biti promenjena na način da se sa što manje izmena omogući njena punovažnost i sprovodivost. Ukoliko promena nije moguća, takva odredba se neće primenjivati, dok će ostale odredbe Uslova ostati na snazi.


Dejstvo Uslova korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju definitivni i potpun sporazum u vezi sa ovde određenim predmetom i zamenjuju sve prethodne usmene ili pisane sporazume sa Korisnicima u tom pogledu.

U pogledu ugovornog odnosa sa Zdravstvenim službama ovi Uslovi korišćenja mogu biti dopunjeni pojedinačnim Ugovorima o poslovnoj saradnji zaključenim između Internet klinike i pojedine Zdravstvene ustanove. U slučaju sukoba između ovde sadržanih odredbi i odredbi pojedinačnih ugovora o poslovnoj saradnji, odredbe ugovora će imati prednost u odnosu na sadržaj ovih Uslova korišćenja.


Viša sila

Internet klinika, Zdravstvene službe i Korisnici neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, povredu, kašnjenje ili neizvršenje odredbi ovih Uslova korišćenja koji su prouzrokovani usled više sile.

Viša sila podrazumeva ekstremne i vanredne događaje koji su izvan kontrole ugovornih strana, i koji se nisu mogli predvideti ni sprečiti od strane pogođene višom silom.

Odredbe o višoj sili se međutim neće odnositi na obavezu plaćanja usluge izvršene od strane Internet klinike po ovim Uslovima korišćenja.


Zastupanje pravnih lica i ustanova

Ukoliko prihvatate ove Uslove korišćenja u ime Zdravstvenih službi odgovorni ste za zakonitost u zatupanju i predstavljanju pravnog lica u čije ime istupate.


Sudska nadležnost

Pristupanjem na Internet portal www.eklinika.rs , registracijom i prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, prihvatate i ugovarate ekskluzivnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, u vezi bilo kakvog spora koji može proisteći u vezi sa ovim Internet portalom, njegovim zaposlenima, službenicima, provajderima telekomunikacionih usluga i sadržaja.


Opšte odredbe

Ovi Uslovi korišćenja mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme. Savetuje vam se da u momentu pristupanja i registracije na internet portalu www.eklinika.rs proverite važeće Uslove korišćenja, budući da će vas odredbe istih obavezivati.

Uloguj se

Registruj se